Odstúpenie od kúpnej zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
Predávajúci: prevádzkovateľom internetového obchodu www.prosiv.sk (ďalej len “Predávajúci”) je PROSIV, s.r.o., so sídlom: Moravská 1871/15
Vráble 952 01, IČO: 47590785 , IČ DPH: SK2024002145

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť:

a) formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť tu: tu bude formular 
b) formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou automaticky generovaného emailu ako príloha, ktorý obdržíte ako potvrdenie po uskutočnení objednávky. Formulár môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: prosiv@prosiv.sk  Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy
Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom v prospech účtu, ktorý uvediete v sprievodnom liste / formulári „Odstupenie od kupnej zmluvy uzavretej na dialku“ (je súčasťou automaticky generovaného emailu ako príloha, ktorý obdržíte ako potvrdenie po uskutočnení objednávky) a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

3. Spôsob vrátenia tovaru
Tovar môžete zaslať na adresu: Moravská 1871/15 Vráble 952 01, PROSIV s.r.o. alebo priniesť osobne na adresu prevádzky Moravská 1871/15 Vráble 952 01,
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Poškodený tovar
Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ právo s tovarom manipulovať, skontrolovať a odskúšať jeho funkčnosť len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

a) pri doručení prepravcom:
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom Lacne-baterie.eu, príp. poškodenie balíka). Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Slovenská pošta: Pokiaľ poškodenú zásielku prevezmete a zistíte poškodenie/úbytok tovaru, až po odchode prepravcu, reklamáciu uplatnite najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní, na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Budete potrebovať kompletné balenie zásielky s poškodeným obsahom vrátane obalu a výplne, faktúru k tovaru a OP. Pracovník pošty s Vami spíše zápis o škode a protokol o uplatnení nároku na náhradu škody.

b) osobný odber na prevádzke:
Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta. Poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavne viditeľné v čase prevzatia, je potrebné nahlásiť pomocou kontaktného formulára na www.prosiv.sk v sekcii „Vrátenie tovaru“ v päte stránky – kontaktujte nás pomocou webového formulára, najneskôr v deň prevzatia. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.

5. Podmienky, za akých spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy
Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.